Algemene voorwaardent.b.v. lessen bij De Drumstudio, versie 6 juli 2023

1. Cursusjaar
Het cursusjaar begint na de zomervakantie en eindigt vóór de volgende zomervakantie. Over deze periode wordt tevens het lesgeld berekend. Een compleet cursusjaar bevat 38 lessen.

2. Inschrijven
Een cursist meldt zich schriftelijk aan via het inschrijfformulier, te verkrijgen bij De Drumstudio (= Peter Deiman/Mark Wester) of te downloaden vanaf de site www.dedrumstudio.nl. Niet rechtsgeldig ondertekende inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen. Aanmelding kan tijdens het gehele cursusjaar gebeuren. Bij plaatsing verbindt de lesgeldplichtige zich voor de gehele cursus/ het gehele cursusjaar of de rest daarvan. Meerjarige cursussen worden stilzwijgend opnieuw voor een geheel cursusjaar verlengd, tenzij schriftelijke opzegging vóór 1 juni voorafgaand aan het nieuwe cursusjaar.

3. Annuleren van een inschrijving
Als men schriftelijk is aangemeld voor een korte cursus of workshop, maar toch afziet van deelname moet dit minimaal één week voor aanvang van de cursus schriftelijk gebeuren, anders wordt een bedrag van €15,- voor een eendaagse cursus of € 25,- voor een meerdaagse cursus in rekening gebracht.

4. Plaatsing/wachtlijst
Plaatsing gebeurt zo mogelijk op volgorde van binnenkomst van de inschrijving. Als om welke reden dan ook niet tot plaatsing kan worden overgegaan, wordt de inschrijving op een wachtlijst geplaatst; bij de eerstvolgende gelegenheid wordt deze cursist met voorrang geplaatst. Cursisten die niet aan hun betalingsplicht hebben voldaan, worden in een volgend cursusjaar niet meer geplaatst.

5. Roosteren van lessen
In de week voorafgaand aan het cursusjaar stelt De Drumstudio een rooster op, dat tot stand komt in overleg met de cursist.

6. Vakantierooster

Het vakantierooster is gelijk aan het vakantierooster voor het middelbaar onderwijs in de gemeente Emmen.

7. Betaling
De tarieven voor het cursusjaar 2023/2024 zijn als volgt:

Ø  Cursisten onder de 21 jaar: 38 keer 30 minuten les 785,00 euro

Ø  Cursisten 21 jaar en ouder: 38 keer 30 minuten les 949,85 euro inclusief BTW

Ø  10 lessenkaart 265,20 euro (als jonger dan 21). Deze is één kalenderjaar geldig.

Ø  10 lessenkaart 320,89 (21 jaar en ouder). Deze is één kalenderjaar geldig.

Ø  Cajóngroep. Dinsdag 19.30-20.30 uur: 60 minuten les, 38 lessen per cursusjaar; 318,24 euro inc. BTW.

Het lesgeld is tot 18 jaar verschuldigd door de ouders/verzorgers en wordt – na ontvangst van de nota * ineens voldaan, of

* door middel een maandelijkse overschrijving, of

* of door middel van incasso (zie hieronder)

– als een cursist 18 jaar wordt blijft voor De Drumstudio de betalingsplichtige dezelfde als voorheen, tenzij door de cursist of de betalingsplichtige anders wordt aangegeven.
– het lesgeldtarief voor cursisten tot 21 jaar is van toepassing op degene die vóór 1 september van het betreffende cursusjaar 21 zijn geworden
– het tarief voor cursisten ouder dan 21 jaar is inclusief BTW (indien van toepassing)
– indien De Drumstudio toestemming heeft gekregen om de lesgelden via incasso in 10 termijnen te innen geldt deze toestemming tot wederopzegging. De incasso wordt in de eerste week van iedere maand overschreven op de bankrekening van Peter Pen Muziek- en Tekstproducties c.q. rekening Mark Wester. U betaalt de lessen dus vooraf. Cursisten die halverwege een maand instromen betalen een afgesproken aantal lessen om vervolgens per eerste week van de maand tot automatische incasso over te gaan. Als u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken; bij cursussen van 10 lessen of minder of met een lesgeldbedrag van 100,- of minder wordt het bedrag in één termijn afgeschreven. Bij stopzetten van de lessen worden eventuele nog openstaande bedragen eveneens in 1 keer afgeschreven.

8. Extra kosten
Studiemateriaal en studieboeken zijn voor rekening van de cursist.

9. Uitschrijven en restitutie cursusgeld
Wil men aan het eind van het cursusjaar stoppen, dan kan men zich schriftelijk afmelden tot 1 juli van een cursusjaar. Tussentijdse afmelding voor een jaarcursus kan vóór 1 december van het betreffende cursusjaar gebeuren. De cursist heeft dan nog recht op de helft van de lessen en betaalt ook de helft van het cursusgeld voor een heel jaar. In alle andere gevallen leidt tussentijdse afmelding alleen tot restitutie als deze het gevolg is van langdurige ziekte of verhuizing buiten het werkgebied.

10. Verhindering of ziekte docent
– Bij jaarcursussen van 30 lessen of meer kunnen door omstandigheden, die voortkomen uit ziekte van de docent, maximaal drie lessen uitvallen.
– Bij cursussen van 16 t/m 29 lessen kunnen door omstandigheden die voortkomen uit ziekte van de docent maximaal twee lessen uitvallen.
– Indien er meer lessen uitvallen door omstandigheden die voortkomen uit ziekte van de docent en deze niet (kunnen) worden ingehaald of vervangen, dan is over het verschil restitutie van cursusgeld mogelijk. De cursist dient hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen. De berekening en betaling van restitutie vindt plaats na het einde van de cursus. Bij verhindering van de docent wordt de cursist zoveel mogelijk vooraf geïnformeerd. Lesuitval wordt via sms, what’sapp en email bekend gemaakt.

11. Verhindering of ziekte(*) cursist
Verhindering of ziekte van de cursist meldt u rechtstreeks bij Peter Deiman of Mark Wester. Verhindering of ziekte van de cursist geeft geen recht op restitutie van cursusgeld of op het volgen van een vervangende les.
1. Bij cursussen van 24 lessen of meer, geldt dat – indien u door zwaarwegende omstandigheden langere tijd (zijnde meer dan vier aaneengesloten cursusweken) niet in staat bent de lessen te volgen (bijvoorbeeld door ziekte of ongeval) – u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de docent (per brief of via email) dient te melden.
Een verzoek om restitutie van het cursusgeld in verband met ziekte van de cursist kan worden ingediend direct nadat de cursist is hersteld en de lessen weer worden hervat. De eerste vier (4) aaneengesloten lessen die vanwege ziekte niet zijn genoten, worden niet vergoed. Het maximaal aantal lessen dat na de genoemde eerste periode van vier aaneengesloten lessen kan worden gerestitueerd, bedraagt maximaal acht (8) aaneengesloten lessen.
– Indien de cursist voorziet dat vanwege ziekte langer moet worden verzuimd, is volledig uitschrijven mogelijk. Hierbij wordt een uitschrijftermijn van vier (4) lessen gehanteerd en vervalt de voor de cursist gereserveerde cursusplek.
2. Bij korte cursussen wordt een uitschrijftermijn naar rato gehanteerd.
(*) het woord ‘ziekte’ kan in deze bepaling worden vervangen door ‘zwangerschap’.

12. Afmelding bij verhuizing
Als de cursist in de loop van het cursusjaar elders gaat wonen en de lessen niet meer kan volgen, wordt ontheffing van lesgeld verleend over zoveel volle trimesters als er na de verhuizing nog in het cursusjaar over blijven. Van verhuizing dient schriftelijk, minimaal 4 weken van te voren, melding te zijn gemaakt met bekendmaking van het nieuwe adres.

Overige bepalingen wijzigingen voorbehouden
1. Aansprakelijkheid
De Drumstudio is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. De wettelijke aansprakelijkheid van De Drumstudio is verzekerd door middel van een WA-verzekering voor bedrijven. Op alle rechtsverhoudingen tussen cursisten en De Drumstudio is het Nederlands recht van toepassing.
2. Portretrecht
De Drumstudio laat soms foto’s en/ of audioreportages maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. De opnamen kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, in de cursusbrochure etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord.
3. Overig
In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist De Drumstudio.